Общите условия

/Общите условия
Общите условия 2018-02-12T16:50:23+00:00

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

·         1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА,  115 бул. Княз Борис I, Варна, България

·         2. ОРГАНИЗАТОР

„Уан Стоп Шоп” ООД, Варна ул. Цар Симеон I 30, eт6, офис 7

·         3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат български и чуждестранни юридически и физически лица с предмет на дейност, отговарящ на тематиката на изложението.

·         4. РЕГИСТРАЦИЯ

·         4.1. ЗАЯВЯВЯНЕ НА УЧАСТИЕ

Заявяването на участие се извършва от Изложителя с попълнена, подписана и изпратена в определените срокове Заявка-договор. Заявката-договор се счита за валидна след авансово заплащане по издадена от ОРГАНИЗАТОРА проформа-фактура.

·         4.2. РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪИЗЛОЖИТЕЛИ

Изложителят е длъжен да регистрира съизложителите на наетата от него площ в Заявката-договор. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва наетата от него площ и да рекламира трети лица и чужди търговски марки без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

·         4.3. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Отказ за участие се приема, ако е направен в писмена форма не по-късно от 30 дни преди откриването на изложението. След изтичане на този срок Изложителят дължи неустойка в размер на 50% по попълнената от него Заявка-договор и пълната стойност на всички услуги, извършени до момента.

II. УСЛУГИ

Цените важат за целия период на Изложението.

·         1. НАЕМ НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ

ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя заявената изложбена площ, като се съобразява с концепцията за общото пространствено и тематично оформление и изискванията на ИЗЛОЖИТЕЛЯ. В наема на площта се включват: почистване на общите ходови пътеки, сметосъбиране по време на изложението, общите разходи за ел. енергия, вентилация и отопление, обща охрана, Wi-Fi.

  1. НАЕМ ПЛОЩ И СТАНДАРТЕН ЩАНД

В цената на застроената площ се включват: наем площ, стандартна конструкция, преградни стени, монтаж и демонтаж, ел. връзка 220 V до 2 KW и ел. консумация, стандартно оборудване от 1 бр. информационно бюро, 2 стола, Wi-Fi. Височина на щанда – 250 см. Облепване на табла с фолио и други материали и почистването им от организаторите се заплаща отделно.

·         3. ЩАНД ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

Изпълнението на щандове по индивидуален проект се оферира допълнително.

·         4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАНДОВЕ ОТ ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изграждането на щандове от външен изпълнител се съгласува с ОРГАНИЗАТОРА. Проектите следва да бъдат представени в срок не по-късно от 20 дни /двадесет / преди започване на изложението, да отговарят на изискванията за противопожарна и аварийна безопастност и да съдържат план с отбелязани изводи за телефон, интернет, вода, ток, изгледи – фронтален, страничен и котирана височина на елементите. Съгласуването е задължително условие за получаване на разрешение за изграждане на щандовете, както и подписване на Договор за строителство. При неспазване на срока, фирмите-изложители които не са представили своите проекти, заплащат на ОРГАНИЗАТОРА допълнителна такса от 1 евро на кв.м. или не се допускат до строеж. ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да излагат своите материали само на изложбената площ, която са заявили и заплатили в полза на ОРГАНИЗАТОРА.

·         5. ОХРАНА

ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява общата охрана на изложението и не носи отговорност за щети и липси на изложбените щандове, в рамките на работното време, причинени на ИЗЛОЖИТЕЛЯ от трети лица.

III. РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО

·         За посетители:

28.11.2018 – от 10,00 до 19,00 ч. /само с баджове/
29.11.2018 – от 10,00 до 19,00 ч.
30.11.2018 – от 10,00 до 17,00 ч.

·         За изложители:

27.11.2018 – от 08,30 до 19,30 ч.

от 28.11.2018 до 30.11.2018 – от 8:30 до 20:00 ч.

IV. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

  • ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от стойността на направената и подписана Заявка-договор в срок от пет работни дни от датата на издаване на проформа-фактура. Изложители, които не са заплатили изцяло задълженията си, не се допускат до участие. Услуги, заявени по време на изложението, се изпълняват при възможност и след тяхното заплащане.

V ДРУГИ УСЛОВИЯ

·         1. ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията на ОРГАНИЗАТОРИТЕ и на противопожарната охрана. Всички конструкции, рекламни материали и експонати, трябва да съответстат на нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопастност. Не е разрешено тютюнопушенето в залите и фоайетата, както и складирането на запалителни материали.

·         2. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

При настъпили непредвидени обстоятелства, природно бедствие, обща стачка или друго събитие извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение.

·         3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да извършва промени в Общите условия за участие, за което уведомява своевременно ИЗЛОЖИТЕЛЯ. За неуредени случаи между страните се прилагат общите разпоредби на българското законодателство.